Trajnime

Aftësimi I mësuesve dhe instruktorëve për një ofertë të përmirësuar të afp-së

Sigurimi i lëvrimit të programeve cilësore të AFP-së, në përputhje me standardet dhe nevojat e industrisë qëndron në thelb të punës së projektit ‘Aftësi për Punë’ S4J. Prandaj, projekti po bën përpjekje të mëdha për të siguruar ngritjen e kapaciteteve për mësuesit dhe instruktorët e institucioneve të AFP-së që ajo mbështet. Gjatë muajit qershor, nga data [...]

18-20 qershor 2018: trajnimi ‘siguria dhe shëndeti në punë’

Tek ‘Aftësi për Punë’, ne punojmë për të siguruar praktika mësimore dhe profesionale cilësore, në përputhje me standardet ndërkombëtare të industrisë. Për këtë arsye, duam të sigurohemi që nxënësit e institucioneve ofruese të AFP partnere të projektit, t’i njohin dhe t’i respektojnë rregullat e sigurisë së jetës dhe shëndetit në vendin e punës. Në këtë kuadër, [...]

3–7 QERSHOR 2018: VIZITË STUDIMORE NË ZVICËR

Ne, në projektin ‘Aftësi për Punë’ (S4J) e kuptojmë rolin e rëndësishëm të një sistemi cilësor të AFP-së në ndërtimin e një ekonomie të fortë. Modeli që Zvicra ka zhvilluar është një shembull i shkëlqyer për këtë. Për t’u njohur më mirë me aspektet pozitive dhe sfidat e këtij modeli, ‘Aftësi për Punë’ (S4J) organizon [...]

Programimi në shkollat profesionale. 98 nxënës të tik-ut fillojnë programin e praktikës profesionale në distancë.

Kompanitë e TIK në Shqipëri po hasin vështirësi në gjetjen e punëtorëve të kualifikuar, veçanërisht në fushën e programimit, një treg që vitet e fundit është duke u zgjeruar me shpejtësi. Kjo është një shenjë e qartë për shkollat që të fillojnë të mendojnë se si t’i pajisin nxënësit e tyre me aftësitë e duhura [...]