Instalim i sistemeve termohidraulike

Në shkollën Industriale "Pavarësia", nxënësit mund të ndjekin një nga profilet:

Rreth drejtimit

Drejtimi “INSTALUES I SISTEMEVE TERMOHIDRAULIKE” (Hidraulik) i jep mundësinë nxënësve të marrin njohuritë bazë, aftësitë dhe trajnimet përmes praktikave profesionale në biznese që i lejojnë të punësohen më tej si ndihmës, punonjës të kualifikuar, apo si Teknik Instalues i Sistemeve TermoHidraulike. Në lëndët profesionale dhe sidomos në praktikat profesionale, nxënësit mësojnë mbi :

 • hartimin e skicave në termohidraulikë
 • saldimin dhe materialet metalike & jometalike
 • materialet e ndertimit dhe elementet e nje banese
 • ligjet e hidroteknikës
 • elektricitetin
 • instalimet hidraulike brenda një banese
 • rrjetin e brendshëm të shkarkimeve, rrjetin e kanalizimit dhe rrjetin e jashtëm të ujësjellesit
 • instalimet ngrohëse brenda një apartamenti

Struktura e Kursit: 2+1+1

Përfundimi me sukses i nivelit të parë (klasës së 11-të) në drejtimin “Instalues i sistemeve Termohidraulike”, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysmë të kualifikuar, “Ndihmës/e”.
Pas nivelit të parë, nxënësi mund të vazhdojë studimet në nivelin e dytë (klasa e 12-të) në një nga profilet e këtij drejtimi, ku pajiset me certifikatën “Punonjës/e i/e kualifikuar”.
Nxënësi mund të vazhdojë studimet në nivelin e tretë (klasa e 13-të), ku pajiset me diplomën e maturës shtetërore profesionale si dhe me certifikatën e titullit “Teknik/e”

Përshkrimi i shkurtër i punës

Hidraulikët përcaktojnë materialet e nevojshme për çdo punë, instalojnë tubat e ujrave të bardha, të ujërave të ndotura, tubacionet e ujërave të zeza, instalimet dhe sistemet e kullimit, instalojnë pajisjet dhe sistemet e ujit të nxehtë. Hidraulikët gjejnë gabime në sisteme ose pajisje dhe i riparojn ose i zëvëndësojnë me pjesë të reja. Puna e hidraulikut kërkon forcë dhe qëndrueshmëri fizike, si dhe aftësi për të punuar në mjedise nga më të ndryshmet.
Përvec rasteve kur bëhet fjalë për instalime apo punime mirëmbajtjeje të planifikuara, hidrauliku thirret në raste emergjencash, dhe duhet të jetë i gatshëm për punë në cdo kohë, ditën, natën, në fundjavë, në ditë festash.

Punëdhënësit e mundshëm:

Hidraulikët gjejnë punësim gjerësisht:

 • në skuadra nënkontraktorësh të punëve hidraulike në industrinë e ndërtimit
 • në shërbimin e Ujësjellës kanalizimit të qytetit
 • në projekte industriale
 • në qendrat komerciale
 • në spitale, shkolla e institucione të tjera
 • në pikat e shitjes të mateërialeve hidrosanitare

E ardhmja e profesionit

Punësimi më I madh për hidraulikët mbetet me industrinë e ndërtimit, dhe nevoja për hidraulikë mbetet e lartë. Po ashtu, një pjesë e mirë e hidraulikëve të zotë pritet të tërhiqen nga profesioni për shkak të moshës, duke rritur edhe më tepër nevojën për hidraulikë të rinj e të aftë përgjatë viteve të ardhshme. Më të kërkuar pritet të jenë hidraulikët me përvojë saldimi dhe certifikime për punë miqësore me mjedisin dhe sistemet e energjisë së rinovueshme.
Njohuritë dhe cilësitë e nevojshme:

 • Aftësi për të ndjekur vizatimet teknike dhe planimetritë
 • Pëlqim i punës në terren dhe në të gjitha kushtet e motit
 • Aftësi për të punuar në lartësi
 • Aftësi të mira teknike e praktike
 • Aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve
 • Qasje të kujdesshme dhe të rregullt ndaj punës
 • Gjendje dhe formë fizike e përshtatshmë
 • Njohje e rregullave të sigurisë në punë